Skip to main content

Jsme tým profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o klienta-pacienta, který je centrem našeho zájmu, k jeho maximální spkojenosti. Naši klienti-pacienti jsou  respektováni a ošetřováni podle správných ošetřovatelských a léčebných postupů  v souladu s etickými normami. Na chování zdravotníků k pacientům a jejich příbuzným jsou kladeny vysoké nároky.

Našimi klienty jsou lidé po závažných zákrocích a operacích, kteří se u nás stabilizují, rehabilitují a posilují pro návrat do normálního života nebo domácího ošetřování v případě chronických onemocnění. Standardní a nadstandardní lůžka se liší pouze mírou osobního komfortu (vlastní koupelna, televize, lednička, možnost připojení na internet), nikoli úrovní péče, která je všem pacientům poskytována ve stejné kvalitě.

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice je zdravotnické zařízení, určené pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici, ale současně není tak dobrý, aby bylo možné je ošetřovat v domácím prostředí. Typicky se jedná o pacienty vyššího věku, kteří potřebují doléčení po zvládnutí akutního onemocnění nebo úrazu, nebo o nemocné s pokročilým chronickým onemocněním, kde je nutná celodenní odborná péče. Léčí se u nás nejčastěji pacienti po ortopedických i jiných operacích, s onemocněními srdce, plic, ledvin, jater či nervové soustavy, diabetici, pacienti s demencí a v neposlední řadě nemocní se zhoubnými nádory. 

Snažíme se všem nemocným, bez ohledu na jejich prognózu, poskytovat co nejlepší péči. O pacienty se stará vysoce kvalifikovaný tým lékařů, sester a fyzioterapeutů. Většina našich lékařů má atestaci z oboru geriatrie. Lékařská vizita probíhá každý den v dopoledních hodinách a dále je lékař k dispozici podle potřeb pacienta, včetně nočních hodin. Při zhoršení zdravotního stavu a indikaci překladu na lůžko akutní péče zajišťujeme odeslání nemocného k léčbě do příslušné nemocnice; pokud to situace umožňuje, přijímáme nemocné po zlepšení stavu zpět do našeho ústavu. V minulém roce se podařilo jedné třetině našich pacientů zlepšit svůj zdravotní stav natolik, že mohli být propuštěni do domácího prostředí, do domu pro seniory nebo jiného ústavu dlouhodobé sociální péče. 

 Protože běžně přijímáme i pacienty s nevyléčitelným onemocněním v pokročilé fázi, setkáváme se v našem ústavu také s umíráním. Podle naší zkušenosti je u starších pacientů vhodnější neupínat se pouze k vyléčení a návratu domů, zvláště tam, kde to není reálné. I v těchto případech můžeme nabídnout léčbu bolesti, úzkosti a jiných obtíží podle potřeb nemocného. Dbáme na klidné prostředí a důstojné podmínky pro naše pacienty.

Doba pobytu v našem zařízení není limitována časem, ale potřebou odborné péče, na základě rozhodnutí lékaře. Kritériem je zdravotní stav nemocného. Nelze tedy prodloužit pobyt na přání pacienta nebo rodiny nebo ze sociálních důvodů. Není ale ani třeba se obávat předčasného propuštění nemocného, který potřebuje delší čas k rehabilitaci, nebo je dlouhodobě odkázán na zdravotní péči nad rámec domácích možností.

Pacienti jsou přijímáni podle možností našeho ústavu, s ohledem na své diagnózy a z nich plynoucí potřebu léčebné péče. Pro posouzení vhodnosti umístění nemocného a zajištění co nejlepší péče potřebujeme znát jeho aktuální zdravotní stav a jeho obtíže. Proto vyžadujeme písemné podání žádosti o hospitalizaci v Léčebně Vršovice, řádně vyplněné na podepsané indikujícím lékařem (většinou praktickým lékařem u pacientů z domácí péče a ošetřujícím lékařem při převzetí nemocného z nemocničního lůžka akutní péče, ale může vyplnit i jiný lékař). 

Znamená návrat, obnovení, případně navrácení klienta do původního stavu výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti a pracovních schopností běžného života.

Rehabilitaci provádí rehabilitační pracovníci ve vzájemné spolupráci s lékařem, a to s ohledem na mobilitu a schopnosti klienta. Součástí rehabilitačního procesu jsou i masáže, které vykonává tým školených pracovníků.

Ošetřovatelská péče o dlouhodobě nemocné pacienty je velmi náročná a vyžaduje od pečujících nejen znalosti problematiky, ale také trpělivost a empatii. Základem je týmová práce.  Společně s lékaři zdravotní sestry a další ošetřující personál usilují o co nejlepší komplexní péči o nemocné. Naše sestry jsou pravidelně školeny a účastní se aktivně vzdělávacích akcí včetně kongresů s mezinárodní účastí. Podle potřeby poskytujeme komplexní kontinuální péči o nesoběstačné pacienty, převazy ran včetně proleženin, péči o pacienty závislé na sondové výživě a mnohé další. 
Při příjmu pacienta k hospitalizaci staniční sestra podává pečujícím osobám informace potřebné k zajištění co nejlepšího průběhu pobytu nemocného v našem zařízení. Podle přání pečujících osob je i v dalším průběhu poskytována edukace k ošetřování nemocného, s cílem snadnějšího navázání péče v domácím prostředí. Zdravotní sestry nemohou poskytovat informace o diagnózách, výsledcích vyšetření, léčbě nebo prognóze. Tyto informace může sdělovat určeným osobám pouze lékař.

Součástí rehabilitačního procesu je i canisterapie – samostatně podpůrná aktivita, při níž se využívá působení psa na zdraví člověka. Jde o jednu z forem zooterapie, která obecně využívá zvířat k různým formám terapeutického kontaktu se člověkem. Terapie pomocí zvířat vychází z faktu, že některá zvířata mají schopnost stát se na dlouhou dobu partnerem lidí. Vztah ke zvířatům je vždy daleko otevřenější a opravdovější než vztah k samotným lidem. Zvíře pomáhá člověku zvládat stres, podporuje mezilidské vztahy, pozitivně ovlivňuje režim dne, aktivizuje, usnadňuje komunikaci, poskytuje vazbu a možnost o někoho pečovat. Kontakt se zvířetem prokazatelně zlepšuje psychický a tělesný stav člověka.

V rámci duchovní péče je možné na požádání zajistit pastoračního pracovníka.

 

 

1. Název Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace
2. Organizační struktura https://www.ldnvrsovice.cz/fileadmin/dokumenty/LDN_Vrsovice_personal_struktura_2022_web.pdf
3. Kontaktní spojení https://www.ldnvrsovice.cz/kontakty/
3.1 Kontaktní zasílací a návštěvní adresa Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice
3.2 Telefonní čísla Recepce: 271 008 111, další viz https://www.ldnvrsovice.cz/kontakty/
3.3 Adresa internetových stránek www.ldnvrsovice.cz
3.4 Adresa podatelny písemná: Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10   elektronická: podatelna@ldnvrsovice.cz
3.5 Datová schránka pmekmnc
4. Bankovní spojení Česká spořitelna a.s. 280831369/0800
5. IČO 00879649
6. Plátce daně z přidané hodnoty Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace není plátce daně z přidané hodnoty
7. Dokumenty  
7.1 Zřizovací listina https://www.ldnvrsovice.cz/fileadmin/dokumenty/LDN_Vrsovice_zrizovaci_listina_20151012.pdf
7.2 Rozpočet praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci
7.3 Příjem podání podnětů podatelna@ldnvrsovice.cz
7.4 Ceník hospitalizace https://www.ldnvrsovice.cz/fileadmin/user_upload/Dokumenty/LDN_Vrsovice-poplatky_2020_04.pdf
8. Účetní uzávěrka https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=285404